Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og p.t. 5 læge medlemmer samt en repræsentant for præsterne, som er valgt af provstiets menighedsråd for en periode på 4 år.

Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådenes budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i Vordingborg kommune.

Provstiudvalgets kompetencer

Provstiudvalgets beslutninger træffes i provstiudvalgets møder. Provstiudvalgets formand, der p.t. er provsten, leder provstiudvalgets møder og afstemninger. Provsten er tillige forretningsfører for provstiudvalget.

Provstiudvalgets opgaver er;
- at udøve legalitetskontrol af kirkekassernes budgetter.

- at fastsætte rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter.

- at påse at, kirkekassernes budgetter er i overensstemmelse med de fastsatte rammer og bevillinger. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgetterne.

- at godkende honorar til formænd, kirkeværger, kasserere og kontaktpersoner.

- at godkende vedtægter og takstregulativer for kirkegårde og for brug af kirker.
- at godkende forpagtnings-, leje – og evt. leasingkontrakter.

- at tage stilling til menighedsrådenes synsudskrifter efter det årlige syn.

- at tage stilling til provstesynets udsættelser (hvert 4. år).

- at godkende finansieringsplaner for forelagte anlægsprojekter.


Provstiudvalget vælger uden for sin midte en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.

Provstiudvalget skal afgive erklæring i følgende sager:
Sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter de gældende regler skal forelægges biskoppen eller Kirkeministeriet til godkendelse.
Øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.