Provstiudvalgets beslutninger træffes i provstiudvalgets møder. Provstiudvalgets formand, der p.t. er provsten, leder provstiudvalgets møder og afstemninger. Provsten er tillige forretningsfører for provstiudvalget.

Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådenes budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i Vordingborg kommune.

Provstiudvalgets opgaver er:
- at udøve legalitetskontrol af kirkekassernes budgetter

- at fastsætte rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter

- at påse at, kirkekassernes budgetter er i overensstemmelse med de fastsatte rammer og bevillinger. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgetterne

- at godkende honorar til formænd, kirkeværger, kasserere og kontaktpersoner

- at godkende vedtægter og takstregulativer for kirkegårde og for brug af kirker

- at godkende forpagtnings-, leje – og evt. leasingkontrakter

- at tage stilling til menighedsrådenes synsudskrifter efter det årlige syn

- at tage stilling til provstesynets udsættelser (hvert 4. år)

- at godkende finansieringsplaner for forelagte anlægsprojekter

Provstiudvalget skal afgive erklæring i følgende sager:
Sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter de gældende regler skal forelægges biskoppen eller Kirkeministeriet til godkendelse.
Øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.