Menighedsrådene (regnskabsførerne) bedes tilrette budgettet for 2020 efter de godkendte og nu udmeldte drifts- og anlægsrammer.

De godkendte ønsker for anlæg skal overføres til anlægsrammen under budgettets bilag 3 og slettes under ønsker, bilag 6. De midlertidige driftsrammer skal indarbejdes i driftsbudgettet.

Når budgetterne overføres til økonomiportalen skal ”Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler" resultat være i balance (0). Hvis der bruges frie midler til drift, skal det tilføjes i økonomiportalens bilag 1 (Oversigt over egenkapital).

En bevilling til en anlægsudgift skal anvendes i overensstemmelse med bevillingens formål. En ændring af anlægsbevillingens formål kræver provstiudvalgets godkendelse. Se i øvrigt ”Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision”.

Der gøres desuden opmærksom på, at anlægsprojekter skal godkendes i henhold til ”Afgørelseskompetence i bygge-, anlægs- og restaureringssager”. En anlægsbevilling betyder ikke automatisk en godkendelse af anlægsprojektet.