Såfremt der opstår uopsættelige udgifter, der ikke er taget højde for i budgettet, og hvor det ikke er muligt at anvende frie midler, hvis de er disponerede til andet jf. regnskab og budget, så er der mulighed for at ansøge Provstiudvalget om midler fra reservepuljen – også kaldet 5% midler. Det skal i ansøgningen  præciseres, hvorfor udgiften er uforudset, da det er kriteriet for, at Provstiudvalget kan behandle ansøgningen på næstfølgende provstiudvalgsmøde.

I vil efter PU mødet få enten tilsagn eller afslag på ansøgningen. Såfremt udgiften allerede er afholdt og lagt ud af kirkekassens midler, så kan I fremsende kopi af betalt faktura sammen med ansøgningen. Såfremt udgiften først kommer senere i kalenderåret, så vil bevillingen stå ”i bero” indtil I fremsender kopi af betalt faktura snarest derefter.

Bevilgede beløb bliver overført via netbank til nem konto.

Ved tilsagn skal kassereren sørge for, at tildelingen bogføres korrekt i regnskabet under 5% midler, tilsagnet meddeles derfor videre af kassereren til en evt. ansat regnskabsfører.

Korrekt bogføring kontrolleres af revisor, der får meddelelse om årets tildelinger fra Provstiudvalget.

Såfremt reglerne ikke overholdes, bliver det påtalt af revisor i protokollatet, det er derfor vigtigt at være omhyggelig med dette.